Головна > Положення про управління

Затверджено

рішення Білоцерківської міської ради

від «31» жовтня 2013 року

№1071-47-VI

ПОЛОЖЕННЯ

про управління комунальної власності та концесії

Білоцерківської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради (далі — Управління) є самостійним структурним підрозділом Білоцерківської міської ради, утворюється радою, їй підзвітне та підконтрольне.

1.2. Управління є юридичною особою, має власну печатку із зображенням Малого Державного Герба України і надписом свого найменування та штампи із надписом свого найменування, рахунки в банках.

1.3. Управління здійснює управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква (далі — майно комунальної власності) в межах, визначених міською радою та цим Положенням і є її уповноваженим органом з питань управління майном комунальної власності.

1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно — правовими актами та документами, у тому числі обласного і міського рівнів, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.5. Витрати на утримання Управління здійснюються за рахунок коштів міського бюджету.

1.6. Управління є правонаступником відділу комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради по усім майновим та немайновим правам та обов’язкам.

1.7. Управління безпосередньо підпорядковане заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків.

 

2. МІСІЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Управління здійснює управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква в межах, визначених радою та цим Положенням.

2.2. Управління здійснює підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організацію виконання цих програм; підготовку і внесення на розгляд пропозиції щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію; подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна.

3. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

3.1.Основними завданнями Управління є:

3.1.1. Реалізація державної та міської політики в галузі управління комунальною власністю територіальної громади міста.

3.1.2. Виконання рішень органів виконавчої влади, міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови з питань управління комунальною власністю територіальної громади міста Біла Церква.

3.1.3. Здійснення повноважень власника щодо майна, яке приватизується, відповідно до чинного законодавства України.

3.1.4. Здійснення повноважень орендодавця комунального майна.

3.1.5. Здійснення повноважень концесієдавця комунального майна та виконання зобов’язань уповноваженого концесієдавцем органу згідно з умовами концесійних договорів.

3.1.6. Представлення інтересів міської ради у господарських товариствах, де у статутному фонді є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква.

3.1.7. Забезпечення обліку та аналізу ефективності використання комунального майна.

3.2 Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні функції:

3.2.1. Розробляє нормативно – правові документи щодо ефективного та раціонального використання майна комунальної власності та вносить їх на розгляд міської ради та її виконавчого комітету у порядку, встановленому регламентом роботи ради та її виконавчого комітету (надалі – у встановленому порядку).

3.2.2. Здійснює оперативний облік майна (основних засобів) комунальної власності, забезпечує контроль за його використанням, збереженням; відслідковує його рух, проводить або надає дозвіл на списання, обмін та передачу з балансу на баланс майна комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква, комунальних підприємств, організацій та установ Білоцерківської міської ради, яке знаходиться у них на правах господарського відання або оперативного управління.

3.2.3. Надає дозвіл на списання майна комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква, що знаходиться в оренді чи передано в концесію та виведення (виключення) майна зі складу об’єкта концесії.

3.2.4. Готує та вносить на розгляд міської ради у встановленому порядку пропозиції щодо передачі або придбання у комунальну власність територіальної громади міста підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади міста в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.2.5. Бере участь у прийнятті майна в комунальну власність, передачі майна з комунальної власності до інших форм власності відповідно до чинного законодавства України.

3.2.6. Готує проекти рішень міської ради про передачу майна комунальної власності у  постійне або тимчасове користування відповідно до чинного законодавства України.

3.2.7. Укладає договори користування майном комунальної власності відповідно до чинного законодавства України, контролює їх виконання.

3.2.8. Готує проекти рішень міської ради про передачу майна комунальної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області та вносить на розгляд міської ради відповідно до чинного законодавства України.

3.2.9. Готує проекти рішень міської ради про передачу майна комунальної власності у державну власність та вносить їх на розгляд міської ради відповідно до чинного законодавства України.

3.2.10. Готує проекти рішень міської ради про передачу майна комунальної власності у заставу, концесію, оренду цілісних майнових комплексів підприємств, організацій і установ комунальної власності, їх структурних підрозділів та вносить їх на розгляд міської ради відповідно до чинного законодавства України.

3.2.11. Готує проекти додаткових угод про внесення змін до укладених договорів концесії і додатків до них та надає їх на підписання міському голові.

3.2.12. Готує проекти рішень міської ради про передачу в оперативне управління або господарське відання підприємствам, організаціям, установам комунальної власності територіальної громади міста майна комунальної власності та вносить їх на розгляд міської ради в установленому порядку відповідно до чинного законодавства України.

3.2.13. Передає майно комунальної власності, в тому числі цілісні майнові комплекси підприємств, організацій, установ комунальної власності територіальної громади міста, їх структурних підрозділів, нерухоме та інше індивідуально визначене майно в оренду у встановленому міською радою порядку та в межах законодавства України, здійснює функцію орендодавця, видає накази з цих питань відповідно до чинного законодавства України.

3.2.14. Готує документи для укладення договорів концесії майна комунальної власності, цілісних майнових комплексів підприємств, організацій і установ комунальної власності, їх структурних підрозділів та передачі майна комунальної власності у заставу в порядку, встановленому чинним законодавством України, на підставі рішень, прийнятих міською радою відповідно до чинного законодавства України.

3.2.15. Організовує і контролює проведення інвентаризації майна комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква, бере участь в інвентаризації та оцінці цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, установ комунальної власності територіальної громади міста, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду чи концесію Управлінням, у тому числі нерухомого майна відповідно до чинного законодавства України.

3.2.16. Укладає договори оренди майна комунальної власності, у тому числі на нежитлові приміщення, вносить до них зміни, продовжує термін їх дії у встановленому міською радою порядку та здійснює контроль за їх виконанням відповідно до чинного законодавства України.

3.2.17. Здійснює реєстрацію договорів оренди комунального майна.

3.2.18. Здійснює контроль за надходженням орендної плати, вживає заходи щодо ліквідації заборгованості з орендної плати та пені; виконанням орендарями договірних зобов’язань та дотримання ними умов договорів оренди.

3.2.19. Від імені міської ради здійснює контроль за виконанням договорів концесії відповідно до положень концесійних договорів та чинного законодавства України .

3.2.20. Організовує та здійснює контроль звітності в рамках виконання договорів концесії щодо звітності в частині нарахування концесійних платежів.

3.2.21. Від імені міської ради:

 • у встановленні відповідними договорами концесії строки погоджує надані концесіонерами розрахунки сум амортизаційних відрахувань;
 • у встановленні відповідними договорами концесії строки затверджує надані концесіонерами звіти про використання амортизаційних відрахувань;
 • у встановленні відповідними договорами концесії строки погоджує надані концесіонерами переліки заходів щодо поліпшення переданого в концесію майна комунальної власності за рахунок нарахованих амортизаційних відрахувань, на суму яких було зменшено суму концесійної плати;
 • погоджує не передбачені інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) майна, що входить до складу об’єкта концесії;
 • погоджує перерозподіл сум інвестиційних вкладень між напрямками, визначеними в інвестиційних програмах розвитку об’єктів концесії та внесення змін до інвестиційних програм розвитку об’єктів концесії з підстав, викладених у концесійних договорах;
 • надає згоду на віднесення непередбачуваних витрат на відновлення стану майна, що передане у концесію до обсягу поліпшень об’єкта концесії;
 • погоджує передачу концесіонером повністю або частково третім особам його майнових прав, що визначені концесійним договором або стосуються переданого об’єкта концесії, у тому числі з наданням гарантій кредиторам;
 • бере до відома наданий концесіонером розрахунок розміру концесійного платежу, що підлягає сплаті за розрахунковий період;
 • погоджує завдання на проектування щодо розроблення проектів реконструкції та технічного переоснащення майна (основних засобів), що входить до складу об’єкта концесії;
 • надає концесіонерам за їх вимогою документи, що необхідні для належного виконання останніми умов концесійних договорів;
 • здійснює інші повноваження концесієдавця комунального майна, що передбачені відповідними договорами концесії, за винятком прийняття рішень щодо внесення змін до укладених договорів концесії.

3.2.22. Відповідно до чинного законодавства України надає згоду орендарям на здійснення ними поліпшення (реконструкції, технічного переоснащення) орендованого майна комунальної власності за рахунок власних коштів.

3.2.23. Відповідно до чинного законодавства України надає згоду та дозволи підприємствам, організаціям, установам комунальної власності територіальної громади міста на передачу ними в оренду майна, яке знаходиться у них в оперативному управлінні або господарському віданні, погоджує укладені ними договори оренди, розрахунки орендної плати та контролює їх виконання.

3.2.24. Готує пропозиції щодо надходження коштів до доходної частини міського бюджету від оренди та приватизації (відчуження) майна комунальної власності та надає міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради.

3.2.25. Готує проекти рішень про використання плати за оренду та суборенду майна комунальної власності та вносить їх на розгляд міської ради відповідно до чинного законодавства України.

3.2.26. Готує пропозиції щодо переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, і вносить їх на розгляд міської ради.

3.2.27. Організовує і виконує рішення міської ради щодо приватизації об’єктів комунальної власності.

3.2.28. Розглядає та реєструє заяви про включення об’єктів до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, заяви про приватизацію. Повідомляє заявників про результати розгляду, а у разі відмови повідомляє мотиви відмови.

3.2.29. Проводить роботу по підготовці об’єктів до приватизації.

3.2.30. Створює комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності, формує та затверджує їх персональний склад.

3.2.31. Проводить конкурси по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності.

3.2.32. У разі необхідності залучає радників, консультантів та експертів у процесі приватизації (відчуження) об’єктів комунальної власності відповідно до чинного законодавства України.

3.2.33. Виступає замовником оцінки майна; укладає договори на проведення оцінки майна; затверджує (погоджує) акти оцінки майна (висновки про вартість майна).

3.2.34. Організовує продаж об’єктів комунальної власності в процесі їх приватизації, у тому числі майно ліквідованих підприємств, об’єкти незавершеного будівництва, а також корпоративні права територіальної громади міста.

3.2.35. Здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі – продажу майна комунальної власності.

3.2.36. Контролює та вживає заходи щодо своєчасного та повного надходження коштів до міського бюджету від приватизації (відчуження) об’єктів комунальної власності.

3.2.37. Веде бухгалтерський облік, своєї фінансово-господарської діяльності, здійснює нарахування орендної плати та пені по договорам оренди, нарахування пені та неустойки за повну або часткову несплату покупцями коштів за об’єкти приватизації по договорам купівлі-продажу.

3.2.38. Здійснює контроль за надходженням концесійних платежів, вживає заходи щодо ліквідації заборгованості з концесійних платежів; контролює виконання концесіонерами договірних зобов’язань та дотримання ними умов договорів концесії.

3.2.39. Забезпечує систематичне інформування територіальної громади міста, міської ради про хід приватизації об’єктів комунальної власності.

3.2.40. Вступає стороною та несе зобов’язання по договорам оренди та користування майном комунальної власності, які були укладені попередніми виконавчими органами міської ради, контролює їх виконання, має право вносити до них зміни та продовжувати термін їх дії відповідно до чинного законодавства України.

3.2.41. За дорученням керівництва, аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

3.2.42. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі, об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством, забезпечує виконання вимог законодавства України.

3.2.43. Здійснює координацію роботи комунальних підприємств, установ, організацій, які належать до сфери його управління, аналізує економічні показники їх роботи.

3.2.44. У випадках, передбачених рішеннями міської ради та чинним законодавством, здійснює функції замовника та/або розпорядника коштів у ході процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (кошти міського бюджету).

4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління має право:

4.1.1. Одержувати від відділів і управлінь міської ради, підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності, інформаційні, довідкові матеріали, необхідні для здійснення повноважень, визначених цим Положенням.

4.1.2. Брати участь в проведенні інвентаризації майна комунальної власності, здійснювати перевірки з питань ефективного його використання юридичними особами комунальної власності. Складати з цих питань акти, довідки, доповідні записки. Надавати рекомендації щодо усунення виявлених порушень та вносити пропозиції міському голові, його заступникам для вжиття відповідних заходів.

4.1.3. Одержувати від концесіонерів інформацію, необхідну для виконання управлінням прав та обов’язків концесієдавця (уповноваженого органу концесієдавця) комунального майна.

4.1.4. У виключних випадках, за наявності суттєвих підстав та у порядку, встановленому концесійними договорами, перевіряти технічний стан об’єктів концесії та стан надання концесійних послуг шляхом відвідування території об’єктів концесії чи витребування від концесіонерів інформації та документів для ознайомлення.

4.1.5. Управління не має права втручатись у господарську діяльність підприємств, організацій і установ комунальної власності за винятком випадків, передбачених законодавством і установчими документами цих підприємств, в рамках повноважень Управління, як представника органу управління цих підприємств.

4.1.6. Набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, вчиняти правочини, бути позивачем, відповідачем і третіми особами з питань, які належать до компетенції управління та які вирішуються судовими органами України відповідно до чинного законодавства України.

4.1.7. Залучати професійних спеціалістів , для здійснення оцінки об’єктів майна об’єктів комунальної власності.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

5.1. Персональну відповідальність за роботу Управління та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Управління.

5.2. Працівники Управління можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

6.1. Структура Управління та штатний розпис затверджуються рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Управління в межах своїх повноважень приймає рішення у формі наказів та розпоряджень.

6.3. Управління очолює начальник.

6.4. Начальник Управління призначається на посаду міським головою на конкурсній основі і звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства України .

6.5. Начальник Управління:

6.5.1. Організовує роботу Управління, готує положення про структурні підрозділи Управління, затверджує посадові інструкції працівників Управління.

6.5.2. Видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження організовує та контролює їх виконання.

6.5.3. Забезпечує роботу з ведення діловодства в Управлінні.

6.5.4. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Управління.

6.5.5. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в Управлінні.

6.5.6. Є розпорядником коштів Управління.

6.5.7. Підписує договори користування, оренди, купівлі — продажу майна комунальної власності.

6.5.8. Вживає заходи щодо заохочення працівників або притягнення їх, у разі необхідності, до дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.5.9. Діє без довіреності та представляє Управління у відносинах з органами виконавчої влади, структурними підрозділами ради, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

6.5.10. Організовує навчання працівників Управління.

6.5.11. Аналізує результати роботи Управління, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

6.5.12. Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету міської ради та постійних комісіях міської ради.

6.6. У разі відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник начальника Управління.

6.7. Положення про Управління затверджується Білоцерківською міською радою. Посадова інструкція начальника Управління погоджується заступником міського голови, який координує діяльність Управління та затверджується міським головою, посадова інструкція заступника начальника Управління та начальників відділів погоджується начальником Управління та затверджується заступником міського голови, який координує діяльність Управління, а посадові інструкції працівників Управління погоджуються начальником відділу та затверджуються начальником Управління,.

6.8. Управління реорганізовується або ліквідовується Білоцерківською міською радою. У разі реорганізації правонаступником Управління є новостворений орган. У разі ліквідації Управління його правонаступником є Білоцерківська міська рада.

6.9. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються міською радою.

7. ВЗАЄМОДІЇ УПРАВЛІННЯ

7.1. Управління взаємодіє з депутатським корпусом, виконавчим комітетом міської ради, комунальним підприємством Київської обласної ради «Південне бюро технічної інвентаризації», управлінням містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, управлінням житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, комунальними підприємствами Білоцерківської міської ради: житлово-експлуатаційні контори, «Білоцерківтепломережа», «Білоцерківводоканал», іншими структурними підрозділами Білоцерківської міської ради та підприємствами, установами, організаціями іншого підпорядкування та форм власності.

Білоцерківська міська рада, що є юридичною особою за законодавством України, місцезнаходження: Київська область, м.Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого, 15, зареєстрована виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області 04.02.2002 року номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 353 120 000 0000 001632, код  ЄДРПОУ 26376300, в особі міського голови Савчука Василя Петровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

_______________ Савчук В.П.